نتایج جستجو برای: پوند انگلیس


 نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته 12 اکتبر /2010

... توجه فرمایید آپدیت سوم به وقت تهران ساعت 17:49 دقیقه چارت جفت ارز دلار آمریکا / پوند انگلیس در تایم فریم یکساعته -12 اکتبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته 29سپتامبر /2010

... تکنیکی ، پیوت ، سطوح حمایت و مقاومت ( ساپورت sup و مقاومت res ) و آخرین نرخ Last توجه فرمایید آپدیت دوم به وقت تهران ساعت 14:45 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -29سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته 28 سپتامبر /2010

... تکنیکی ، پیوت ، سطوح حمایت و مقاومت ( ساپورت sup و مقاومت res ) و آخرین نرخ Last توجه فرمایید آپدیت اول به وقت تهران ساعت 10:40 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -28 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته 27 سپتامبر /2010

... تکنیکی ، پیوت ، سطوح حمایت و مقاومت ( ساپورت sup و مقاومت res ) و آخرین نرخ Last توجه فرمایید آپدیت سوم به وقت تهران ساعت 17:30 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -27 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته22 سپتامبر /2010

... آپدیت سوم به وقت تهران ساعت 16:10 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -22 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته22 سپتامبر /2010

... آپدیت اول به وقت تهران ساعت 11:33 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -22 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته21 سپتامبر /2010

... آپدیت چهارم به وقت تهران ساعت 17:44 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -21 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته21 سپتامبر /2010

... آپدیت دوم به وقت تهران ساعت 12:50 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -21 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته21 سپتامبر /2010

... آپدیت اول به وقت تهران ساعت 10:56 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -21 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته17 سپتامبر /2010

... آپدیت سوم به وقت تهران ساعت 18:00 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -17 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته17 سپتامبر /2010

... آپدیت دوم به وقت تهران ساعت 12:50 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -17 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته17 سپتامبر /2010

... آپدیت اول به وقت تهران ساعت 10:45 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -17 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته15 سپتامبر /2010

... آپدیت سوم به وقت تهران ساعت 18:10 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -14 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته15 سپتامبر /2010

... آپدیت اول به وقت تهران ساعت 10:50 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -14 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته14 سپتامبر /2010

... آپدیت دوم به وقت تهران ساعت14:50 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -14 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته14 سپتامبر /2010

... آپدیت اول به وقت تهران ساعت11:50 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -14 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در چارت تایم فریم یکساعته13 سپتامبر /2010

... آپدیت سوم به وقت تهران ساعت17:15 دقیقه چارت جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا در تایم فریم یکساعته -13 سپتامبر 2010


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن در چارت تایم فریم یکساعته13 سپتامبر /2010

پیشنهاد : معامله خرید در نرخ   بالاتر از 83.85 و تیک پرافیت (1) درنرخ 84.1 تیک پرافیت (2) 84.35 ...


 
جو روزانه بازار فارکس دوشنبه 13 سپتامبر 2010

... در غیر این صورت : روند نزولی و گذر از 1.269 که سبب پیشروی به سمت 1.267و 1.2645 خواهد شد. تفسیر:RSI با روند خرید درآمیخته است. * موقعیت پوند انگلیس/ دلار امریکا: تحت فشار * زمان : ‌13-09-2010 ، 07:25:00 نرخ محوری : 1.541 پیش بینی ما با توجه به وضعیت کنونی : معامله فروش (شورت ...


 
نقاط تکنیکی بازار فارکس بر روی چارت جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن در چارت تایم فریم یکساعته13 سپتامبر /2010

پیشنهاد : معامله خرید در نرخ     83.95 و تیک پرافیت (1) درنرخ 84.35 تیک پرافیت (2) 84.5 به نقاط تکنیکی...


 


بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین